ยินดีต้อนรับ...รายวิชา บริหารจัดการชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ...รายวิชา บริหารจัดการชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ ..... บริหารจัดการชั้นเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บทบาทของครูที่ดี

                                            ต้องแนะให้เขาทำ          
                                            ต้องนำให้เขาคิด
                                            ต้องสาธิตให้เขาดู          
                                            ต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

                                            ต้องสลัดทิ้งความเคยชินเก่า ๆ       
                                            ต้องทำตัวของเราให้เป็นแบบอย่าง

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คำอธิบายรายวิชา

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ภาวะผู้นำและการคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารในองค์กรและในชั้นเรียน องค์กรการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในชั้นเรียน วิเคราะห์ระบบการศึกษาและระบบชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนและการควบคุมชั้นเรียน การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียน การทำงานเป็นทีม การจัดทำโครงการทางวิชาการ โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและโครงการฝึกอาชีพและการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน