ยินดีต้อนรับ...รายวิชา บริหารจัดการชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ...รายวิชา บริหารจัดการชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ ..... บริหารจัดการชั้นเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บทบาทของครูที่ดี

                                            ต้องแนะให้เขาทำ          
                                            ต้องนำให้เขาคิด
                                            ต้องสาธิตให้เขาดู          
                                            ต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

                                            ต้องสลัดทิ้งความเคยชินเก่า ๆ       
                                            ต้องทำตัวของเราให้เป็นแบบอย่าง

1 ความคิดเห็น: