ยินดีต้อนรับ...รายวิชา บริหารจัดการชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ...รายวิชา บริหารจัดการชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ ..... บริหารจัดการชั้นเรียน


วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คำอธิบายรายวิชา

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ภาวะผู้นำและการคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารในองค์กรและในชั้นเรียน องค์กรการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในชั้นเรียน วิเคราะห์ระบบการศึกษาและระบบชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนและการควบคุมชั้นเรียน การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียน การทำงานเป็นทีม การจัดทำโครงการทางวิชาการ โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและโครงการฝึกอาชีพและการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น